Vispārējie kampaņas noteikumi

125 gadu jubilejas kampaņa

Kampaņas periods

Vispārējā 125 jubilejas kampaņa ar iekārtu modeļiem (125 Edition un 125 Gala Edition) un garantijas pagarinājums uz 125 mēnešiem ir spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. septembrim . Reklāmas kampaņas sākums var mainīties atkarībā no produkta kategorijas.

Bezmaksas kupona lietošana

Akcijas 125 modeļiem, kuriem ir pievienoti bezmaksas piederumi (skatiet attiecīgās informācijas lapas), kupons atrodas iekārtas iepakojumā. Kuponu var lietot tikai Miele tiešsaistes veikalā (vai veikalā Miele lietotnē) . Piegāde Vācijas teritorijā. Netiek izmaksāts skaidrā naudā. Tikai viens kupona kods katram pasūtījumam. Nevar apvienot ar citām kampaņām. Nav atļauta tālākpārdošana. Attiecīgā kupona derīguma termiņu, lūdzu, skatiet uz kupona.

125 nedēļu bezmaksas papildu garantija

125 nedēļu bezmaksas papildu garantija attiecas tikai uz 125 Gala Edition kampaņas modeļiem. ​

Kupons vai reklāmlapa ar informāciju par garantijas pagarinājuma aktivēšanu atrodas jūsu pirkuma iepakojumā. Vienkārši noskenējiet QR kodu un rīkojieties saskaņā ar norādēm.  ​

Papildu garantija tiek pieskaitīta tieši Miele 2 gadu garantijai un pagarina to vēl par 125 nedēļām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka garantija jāaktivē Miele lietotnē 30 dienu laikā pēc iekārtas iegādes. Paredzēta mobilajai ierīcei (minimālās prasības skatiet lietotņu iegādes vietnes datos). Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Visus viedos lietojumus nodrošina sistēma Miele@home. Funkciju apjoms var mainīties atkarībā no modeļa un valsts.

Spēkā ir 125 nedēļu garantijas pagarinājuma līguma noteikumi. Lūdzu, skatiet visus noteikumus zemāk. ​

Paldies,  ka aktivizējāt savu bezmaksas 125 nedēļu papildu pagarināto garantiju! Papildu garantija sākas tieši pēc Miele 2 gadu garantijas, pagarinot to vēl par 125 nedēļām.
 
Šie līguma noteikumi attiecas uz 125 nedēļu papildu pagarināto garantiju neatkarīgi no likumā noteiktajām tiesībām defektu gadījumā un neierobežojot tās. Šo likumā noteikto tiesību aizstāvēšana ir bez maksas.


1.   Garantijas ilgums un sākums 
1.    Miele SIA piešķir 2 gadu garantiju no iekārtas iegādes datuma. Ar 125 nedēļu Pagarināto garantiju Miele SIA sedz remonta izmaksas vēl 125 nedēļas uzreiz pēc garantijas perioda beigām. Derīguma termiņš ir norādīts sertifikāta priekšpusē. 
2.    Sertifikāts tiek nosūtīta  e-pastā.
3.    Iekārtas remonts vai rezerves daļu nodrošināšana nepagarina līguma darbības laiku. 


2.    Nosacījumi
1.    Iekārta ir iegādāta ES valstī (izņemot Īrijas Republiku) vai Šveicē tieši Miele vai pie oficiālā Miele izplatītāja.
2.    Pagarinātās garantijas iegādes brīdī iekārta atrodas Latvijā. 
3.    Sertifikāts ir derīgs tikai vienai konkrētai Miele iekārtai un nav pārdodams tālāk.
4.    Ja mainās iekārtas īpašumtiesības vai iekārtas īpašnieks pārceļas uz citu adresi, ir jāinformē Miele, lai sertifikāts paliktu spēkā. 
5.    125 nedēļu pagarinātā garantija tiek sniegta bez maksas noteiktiem 125 Gala Edition modeļiem. Tā ir jāaktivizē 30 dienu laikā pēc iekārtas iegādāšanās, izmantojot Miele lietotni. 
Miele lietotne ir Miele & Cie. KG papildu digitālais pakalpojums.
6.    Pakalpojumi Pagarinātās garantijas ietvaros tiks sniegti tikai ES, Apvienotajā Karalistē, Šveicē un Norvēģijā .
7.    Pakalpojumus Pagarinātās garantijas ietvaros drīkst veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests vai Miele SIA pilnvarots servisa pārstāvis. 
8.    Ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu var sazināties šeit:  www.miele.lv/service
9.    Pēc Miele pieprasījuma ir jāuzrāda pirkuma čeks un sertifikāts.
10.    Iekārta ar sertifikātu ir paredzēta tikai nekomerciālai  lietošanai.
11.    Ja klientam nav tiesību uz pakalpojumu Pagarinātās garantijas ietvaros, remonta un citu sniegto pakalpojumu (piemēram, iekārtas apskate), izmaksas tiks norādītas saskaņā ar spēkā esošajām cenām. 
12.    Pagarinātā garantija nav pieejama kafijas automātiem, ProfiLine trauku mazgājamām mašīnām, Little Giants un Miele Professional iekārtām. Uz šīm iekārtām attiecas īpaši pakalpojumu piedāvājumi. 


3.    Garantijas segums
1.    Iekārtas defekti tiks novērsti bez maksas noteiktā laika posmā, tos remontējot vai nomainot bojātās detaļas. Visas ceļa izmaksas, izsaukuma izmaksas, darba un rezerves detaļu izmaksas sedz Miele Latvija. Nomainītās detaļas vai iekārtas kļūst par Miele Latvija īpašumu.
2.    Ja iekārta nav ekonomiski izdevīgi remontējama vai remonts nav iespējams, klientam tiek nodrošināta identiska vai līdzvērtīga jauna iekārta. Ar nomainīto iekārtu nevar garantēt saziņu  un savienojamību (Conn@ctivity) ar citām iekārtām un esošo sadzīves sistēmu. Tādejādi, ja tas tiek pieprasīts, var tikt atlīdzināta attiecīgā iekārtas pašreizējā tirgus vērtība. Ja Miele kompensē iekārtas pašreizējo tirgus vērtību, sertifikāts zaudē spēku. Ja iekārta tiek nomainīta, atlikušais sertifikātā norādītais seguma periods tiek pārcelts uz jauno  iekārtu.
3.    Pagarinātā garantija nesedz turpmākas prasības par bojājumiem pret Miele Latvija, izņemot gadījumus, kas ir radušies Miele Latvija norīkotā servisa speciālista rupjas kļūdas vai tīšas nolaidības dēļ un atbildību, ko rada nāvējoša trauma, fiziska trauma vai kaitējums veselībai. 
4.    Šis līgums neattiecas uz patēriņā precēm, t.i., Miele tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem un Miele piederumu nodrošināšanu.
5.    Pagarinātā garantija nenodrošina iegādātās iekārtas apdrošināšanu. Ja nepieciešams, klients to var iegādāties pats.


4.    Ierobežojumi
Pagarinātā garantija nesedz remontdarbu izmaksas, ja defekts ir radies šādu apstākļu dēļ:
1.    nepareiza uzstādīšana, piemēram, attiecīgo drošības noteikumu un rakstveida ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukciju neievērošana;
2.    nepareiza lietošana un darbība, piemēram, nepiemērotu mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošana, kā arī bojājumi, ko ir radījusi šķidrumu, celtniecības putekļu vai tonera noplūde;
3.    Iekārta, kas ir iegādāta citā ES dalībvalstī (izņemot Īrijas Republiku) vai Šveici, var nebūt piemērota lietošanai vai uz to var attiekties lietošanas ierobežojumi atšķirīgu tehnisko specifikāciju dēļ; 
4.    ārējie faktori, piemēram, kaitējums, ko rada transportēšana, triecieni un grūdieni, nelabvēlīgi vides apstākļi vai dabas parādību izraisīti bojājumi;
5.    remonts vai izmaiņas, ko nav veikuši Miele apmācīti un pilnvaroti servisa pārstāvji; 
6.    nestandarta piederumu bojājumi un oriģinālo Miele rezerves daļu vai Miele autorizēto piederumu neizmantošana; 
7.    stikla plīsums un bojātas lampas;
8.    elektroenerģijas padeves apstākļu svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādītās pielaides;
9.    tīrīšanas un kopšanas darbu neveikšana saskaņā ar lietošanas instrukciju;
10.    ar lietošanu saistīts un dabisks nolietojums, piemēram, slodzes efektivitātes mazināšanās akumulatoriem un komponentiem, kas saskaņā ar lietošanas instrukciju ir regulāri jāmaina iekārtas dzīves cikla laikā.


5. Datu   aizsardzība
Klientu pakalpojumu sniegšanas kontekstā Miele apkopo un apstrādā personas datus. Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu privātuma paziņojumu https://www.miele.lv/majsaimnieciba/datu-aizsardziba-46.htm


6. Atteikuma tiesības 
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.
Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām no līguma noslēgšanas dienas. 
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē Miele Latvija (Brīvības iela 40, Rīga, LV-1050, +371 80008700, info@miele.lv) par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, vēstuli, kas ir nosūtīta pa pastu vai e-pastu). Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ka nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.


Atteikuma sekas

Ja pārtraucat šo līgumu, mēs nekavējoties atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad būsim informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Mēs veiksim šo atmaksu, izmantojot tādus pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien nebūsiet skaidri paziņojis(-usi) citādi; jebkurā gadījumā šī procesa ietvaros jums nebūs jāsedz nekādas papildu izmaksas.
Ja atteikuma pieteikuma laikā vēršaties Miele Latvija, lai saņemtu konkrētus pakalpojumus, par tiem tiks piemērota pakalpojumu maksa saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.


Atteikuma veidlapas paraugs
(Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.)
—    Kam: (tirdzniecības filiāles valsts, ģeogrāfiskā adrese, tālruņa numurs,  faksa numurs un e-pasta adrese):
—    Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no mana/mūsu (*) šādu preču pārdošanas līguma (*)/no šāda pakalpojuma sniegšanas (*).
—    Pasūtīts (*)/saņemts  (*)
—    Pircēja(-u) vārds (-i)
—    Pircēja(-u) adrese 
—    Pircēja(-u) paraksts (tikai ja šī veidlapa ir sagatavota uz  papīra)
—    Datums
(*) Ja nepieciešams, svītrot.

125 mēnešu garantijas pagarinājums

Garantijas pagarinājums uz 125 mēnešiem (10 gadiem un 5 mēnešiem) ir izvēles piedāvājums, ko varat iegādāties tiešsaistē (pievienot CTA skārienvirsmu uz veikala plūsmu). 125 mēneši ir 10 gadi un vēl 5 mēneši, iekļaujot Miele 2 gadu garantiju. Šis piedāvājums ir spēkā visā kampaņas periodā no 2024. gada janvāra sākuma līdz 2025. gada septembra beigām. Tas attiecas tikai uz lielajām mājsaimniecības iekārtām, piedāvājums neattiecas uz šādām iekārtām: putekļu sūcējiem, pilna darbības cikla kafijas automātiem (CVA un CM), MasterCool, Ranges un dialoga krāsnīm. ​

Spēkā ir garantijas pagarinājuma līguma noteikumi. Lūdzu, skatiet visus noteikumus zemāk.

Šie līguma noteikumi attiecas uz 125 mēnešu papildu pagarināto garantiju neatkarīgi no likumā noteiktajām tiesībām defektu gadījumā un neierobežojot tās. Šo likumā noteikto tiesību aizstāvēšana ir bez maksas.


1.    Garantijas ilgums un sākums 
1.    Miele SIA piešķir 2 gadu garantiju no iekārtas iegādes datuma. Ar Pagarināto garantiju Miele SIA sedz remonta izmaksas vēl trīs vai astoņus gadus uzreiz pēc garantijas perioda beigām. 125 mēnešu pagarinātā garantija pagarina 2 gadu garantiju vēl par 8 gadiem un 5 mēnešiem. Derīguma termiņš ir norādīts sertifikāta priekšpusē. 
2.    Sertifikāts tiek nosūtīta  e-pastā.
3.    Iekārtas remonts vai rezerves daļu nodrošināšana nepagarina līguma darbības laiku. 


2.    Nosacījumi
1.    Iekārta ir iegādāta ES valstī (izņemot Īrijas Republiku) vai Šveicē tieši Miele vai pie oficiālā Miele izplatītāja. 
2.    Pagarinātās garantijas iegādes brīdī iekārta atrodas Latvijā. 
3.    Sertifikāts ir derīgs tikai vienai konkrētai Miele iekārtai un nav pārdodams tālāk.
4.    Ja mainās iekārtas īpašumtiesības vai iekārtas īpašnieks pārceļas uz citu adresi, ir jāinformē Miele, lai sertifikāts paliktu spēkā. 
5.    Sertifikāts ir jāreģistrē un jāizņem iekārtas 2 gadu garantijas periodā. 
6.    Pakalpojumi Pagarinātās garantijas ietvaros tiks sniegti tikai ES, Apvienotajā Karalistē, Šveicē un Norvēģijā .
7.    Pakalpojumus Pagarinātās garantijas ietvaros drīkst veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests vai Miele SIA pilnvarots servisa pārstāvis. 
8.    Ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu var sazināties šeit:  www.miele.lv/service
9.    Pēc Miele pieprasījuma ir jāuzrāda pirkuma čeks un sertifikāts.
10.    Iekārta ar sertifikātu ir paredzēta tikai nekomerciālai  lietošanai.
11.    Ja klientam nav tiesību uz pakalpojumu Pagarinātās garantijas ietvaros, remonta un citu sniegto pakalpojumu (piemēram, iekārtas apskate), izmaksas tiks norādītas saskaņā ar spēkā esošajām cenām. 
12.    Pagarinātā garantija nav pieejama kafijas automātiem, ProfiLine trauku mazgājamām mašīnām, Little Giants un Miele Professional iekārtām. Uz šīm iekārtām attiecas īpaši pakalpojumu piedāvājumi. 


3.    Garantijas segums
1.    Iekārtas defekti tiks novērsti bez maksas noteiktā laika posmā, tos remontējot vai nomainot bojātās detaļas. Visas ceļa izmaksas, izsaukuma izmaksas, darba un rezerves detaļu izmaksas sedz Miele Latvija. Nomainītās detaļas vai iekārtas kļūst par Miele Latvija īpašumu.
2.    Ja iekārta nav ekonomiski izdevīgi remontējama vai remonts nav iespējams, klientam tiek nodrošināta identiska vai līdzvērtīga jauna iekārta. Ar nomainīto iekārtu nevar garantēt saziņu  un savienojamību (Conn@ctivity) ar citām iekārtām un esošo sadzīves sistēmu. Tādejādi, ja tas tiek pieprasīts, var tikt atlīdzināta attiecīgā iekārtas pašreizējā tirgus vērtība. Ja Miele kompensē iekārtas pašreizējo tirgus vērtību, sertifikāts zaudē spēku. Ja iekārta tiek nomainīta, atlikušais sertifikātā norādītais seguma periods tiek pārcelts uz jauno  iekārtu.
3.    Pagarinātā garantija nesedz turpmākas prasības par bojājumiem pret Miele Latvija, izņemot gadījumus, kas ir radušies Miele Latvija norīkotā servisa speciālista rupjas kļūdas vai tīšas nolaidības dēļ un atbildību, ko rada nāvējoša trauma, fiziska trauma vai kaitējums veselībai. 
4.    Šis līgums neattiecas uz patēriņā precēm, t.i., Miele tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem un Miele piederumu nodrošināšanu.
5.    Pagarinātā garantija nenodrošina iegādātās iekārtas apdrošināšanu. Ja nepieciešams, klients to var iegādāties pats.


4.    Ierobežojumi
Pagarinātā garantija nesedz remontdarbu izmaksas, ja defekts ir radies šādu apstākļu dēļ:
1.    nepareiza uzstādīšana, piemēram, attiecīgo drošības noteikumu un rakstveida ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukciju neievērošana;
2.    nepareiza lietošana un darbība, piemēram, nepiemērotu mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošana, kā arī bojājumi, ko ir radījusi šķidrumu, celtniecības putekļu vai tonera noplūde;
3.    iekārta, kas ir iegādāta citā ES dalībvalstī, Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai Norvēģijā, var nebūt piemērota lietošanai vai uz to var attiekties lietošanas ierobežojumi atšķirīgu tehnisko specifikāciju dēļ; 
4.    ārējie faktori, piemēram, kaitējums, ko rada transportēšana, triecieni un grūdieni, nelabvēlīgi vides apstākļi vai dabas parādību izraisīti bojājumi;
5.    remonts vai izmaiņas, ko nav veikuši Miele apmācīti un pilnvaroti servisa pārstāvji; 
6.    nestandarta piederumu bojājumi un oriģinālo Miele rezerves daļu vai Miele autorizēto piederumu neizmantošana; 
7.    stikla plīsums un bojātas lampas;
8.    elektroenerģijas padeves apstākļu svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādītās pielaides;
9.    tīrīšanas un kopšanas darbu neveikšana saskaņā ar lietošanas instrukciju;
10.    ar lietošanu saistīts un dabisks nolietojums, piemēram, slodzes efektivitātes mazināšanās akumulatoriem un komponentiem, kas saskaņā ar lietošanas instrukciju ir regulāri jāmaina iekārtas dzīves cikla laikā.


5. Datu   aizsardzība
Klientu pakalpojumu sniegšanas kontekstā Miele apkopo un apstrādā personas datus. Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu privātuma paziņojumu https://www.miele.lv/majsaimnieciba/datu-aizsardziba-46.htm


6. Atteikuma tiesības 
Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.
Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām no līguma noslēgšanas dienas. 
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē Miele Latvija (Brīvības iela 40, Rīga, LV-1050, +371 80008700, info@miele.lv) par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, vēstuli, kas ir nosūtīta pa pastu vai e-pastu). Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ka nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.


Atteikuma sekas
Ja pārtraucat šo līgumu, mēs nekavējoties atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad būsim informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Mēs veiksim šo atmaksu, izmantojot tādus pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien nebūsiet skaidri paziņojis(-usi) citādi; jebkurā gadījumā šī procesa ietvaros jums nebūs jāsedz nekādas papildu izmaksas. 
Ja atteikuma pieteikuma laikā vēršaties Miele Latvija, lai saņemtu konkrētus pakalpojumus, par tiem tiks piemērota pakalpojumu maksa saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.


Atteikuma veidlapas paraugs
(Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.)
—    Kam: (tirdzniecības filiāles valsts, ģeogrāfiskā adrese, tālruņa numurs,  faksa numurs un e-pasta adrese):
—    Ar šo es/mēs (*) paziņoju(-am), ka es/mēs (*) atsakos(-āmies) no mana/mūsu (*) šādu preču pārdošanas līguma (*)/no šāda pakalpojuma sniegšanas (*).
—    Pasūtīts (*)/saņemts  (*)
—    Pircēja(-u) vārds (-i)
—    Pircēja(-u) adrese 
—    Pircēja(-u) paraksts (tikai ja šī veidlapa ir sagatavota uz  papīra)
—    Datums
(*) Ja nepieciešams, svītrot.