Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi Latvijā

Garantijas noteikumi Latvijā

Uzņēmums “Miele” Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās
neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna
iekārta:


I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

 1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam: 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai
 2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā
ar garantiju.
 

II Garantijas priekšnoteikumi

 1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā “Miele” kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
 2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

 1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums “Miele” Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma “Miele” Latvija īpašumu.
 2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums “Miele” Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies “Miele” Latvija klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
 3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi
Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu
ietekmē:

 1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
 2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
 3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
 4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
 5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma “Miele” apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
 6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma “Miele” oriģinālās rezerves daļas, kā arī “Miele” piederumi.
 7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
 8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
 9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība
Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Kontaktinformācija